BERC là gì? Nghĩa của từ berc

BERC là gì?

BERC“Business Environmental Resource Center” trong tiếng Anh.

BERC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BERC“Business Environmental Resource Center”.

Business Environmental Resource Center: Trung tâm Tài nguyên Môi trường Doanh nghiệp.

Giải thích ý nghĩa của BERC

BERC có nghĩa “Business Environmental Resource Center”, dịch sang tiếng Việt là “Trung tâm Tài nguyên Môi trường Doanh nghiệp”.