BET là gì? Nghĩa của từ bet

BET là gì?

BET“Black Entertainment Television” trong tiếng Anh.

BET là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BET“Black Entertainment Television”.

Black Entertainment Television: Truyền hình giải trí đen.

Giải thích ý nghĩa của BET

BET có nghĩa “Black Entertainment Television”, dịch sang tiếng Việt là “Truyền hình giải trí đen”.