BETS là gì? Nghĩa của từ bets

BETS là gì?

BETS“Bradley Embedded Training System” trong tiếng Anh.

BETS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BETS“Bradley Embedded Training System”.

Bradley Embedded Training System: Hệ thống đào tạo nhúng Bradley.

Giải thích ý nghĩa của BETS

BETS có nghĩa “Bradley Embedded Training System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống đào tạo nhúng Bradley”.