BFARM là gì? Nghĩa của từ bfarm

BFARM là gì?

BFARM“Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte” trong tiếng Anh.

BFARM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BFARM“Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte”.

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte: Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte.
Viện chính phủ Đức về thuốc và thiết bị y tế.

Giải thích ý nghĩa của BFARM

BFARM có nghĩa “Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte”, dịch sang tiếng Việt là “Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte”.