BGS là gì? Nghĩa của từ bgs

BGS là gì?

BGS“Bristol Grammar School” trong tiếng Anh.

BGS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BGS“Bristol Grammar School”.

Bristol Grammar School: Trường Ngữ pháp Bristol.

Một số kiểu BGS viết tắt khác:

British Geographical Survey: Khảo sát địa lý Anh.

Giải thích ý nghĩa của BGS

BGS có nghĩa “Bristol Grammar School”, dịch sang tiếng Việt là “Trường Ngữ pháp Bristol”.