BGWG là gì? Nghĩa của từ bgwg

BGWG là gì?

BGWG“Battle Group Wargame” trong tiếng Anh.

BGWG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BGWG“Battle Group Wargame”.

Battle Group Wargame: Battle Group Wargame.

Giải thích ý nghĩa của BGWG

BGWG có nghĩa “Battle Group Wargame”, dịch sang tiếng Việt là “Battle Group Wargame”.