BHĐC là gì? Nghĩa của từ bhđc

BHĐC là gì?

BHĐC“Bán hàng đa cấp” trong tiếng Việt.

BHĐC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BHĐC“Bán hàng đa cấp”.

Bán hàng đa cấp.

Giải thích ý nghĩa của BHĐC

BHĐC có nghĩa “Bán hàng đa cấp” trong tiếng Việt.