BHL là gì? Nghĩa của từ bhl

BHL là gì?

BHL“Ban huấn luyện” trong tiếng Việt.

BHL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BHL“Ban huấn luyện”.

Ban huấn luyện.

Giải thích ý nghĩa của BHL

BHL có nghĩa “Ban huấn luyện” trong tiếng Việt.