BHS là gì? Nghĩa của từ bhs

BHS là gì?

BHS“British Home Stores” trong tiếng Anh.

BHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BHS“British Home Stores”.

British Home Stores: Cửa hàng gia dụng của Anh.

Một số kiểu BHS viết tắt khác:

The Bahamas: Bahamas.
ISO 3166 trigram.

Giải thích ý nghĩa của BHS

BHS có nghĩa “British Home Stores”, dịch sang tiếng Việt là “Cửa hàng gia dụng của Anh”.