BHYT là gì? Nghĩa của từ bhyt

BHYT là gì?

BHYT“Bảo hiểm y tế” trong tiếng Việt.

BHYT là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BHYT“Bảo hiểm y tế”.

Bảo hiểm y tế.

Giải thích ý nghĩa của BHYT

BHYT có nghĩa “Bảo hiểm y tế” trong tiếng Việt.