BICO là gì? Nghĩa của từ bico

BICO là gì?

BICO“Barbados Ice Cream Company” trong tiếng Anh.

BICO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BICO“Barbados Ice Cream Company”.

Barbados Ice Cream Company: Công ty kem Barbados.

Một số kiểu BICO viết tắt khác:

British and Irish Communist Organisation: Tổ chức Cộng sản Anh và Ireland.

Bipartite Control Office: Văn phòng Kiểm soát Bipartite.

Giải thích ý nghĩa của BICO

BICO có nghĩa “Barbados Ice Cream Company”, dịch sang tiếng Việt là “Công ty kem Barbados”.