BICS là gì? Nghĩa của từ bics

BICS là gì?

BICS“Battlefield Information and Communication System” trong tiếng Anh.

BICS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BICS“Battlefield Information and Communication System”.

Battlefield Information and Communication System: Hệ thống thông tin và liên lạc chiến trường.

Giải thích ý nghĩa của BICS

BICS có nghĩa “Battlefield Information and Communication System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống thông tin và liên lạc chiến trường”.