BIO là gì? Nghĩa của từ bio

BIO là gì?

BIO“Biography” trong tiếng Anh.

BIO là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIO“Biography”.

Biography: Tiểu sử.

Một số kiểu BIO viết tắt khác:

Biology: Sinh học.

British Informatics Olympiad: Olympic Tin học Anh.

Bioplastic: Nhựa sinh học.

Giải thích ý nghĩa của BIO

BIO có nghĩa “Biography”, dịch sang tiếng Việt là “Tiểu sử”.