BIST là gì? Nghĩa của từ bist

BIST là gì?

BIST“Built-In Self-Test” trong tiếng Anh.

BIST là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BIST“Built-In Self-Test”.

Built-In Self-Test: Tự kiểm tra tích hợp.

Giải thích ý nghĩa của BIST

BIST có nghĩa “Built-In Self-Test”, dịch sang tiếng Việt là “Tự kiểm tra tích hợp”.