BKS là gì? Nghĩa của từ bks

BKS là gì?

BKS“Biển kiểm soát” trong tiếng Việt.

BKS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BKS“Biển kiểm soát”.

Biển kiểm soát.

Một số kiểu BKS viết tắt khác:

Ban kiểm soát.

Giải thích ý nghĩa của BKS

BKS có nghĩa “Biển kiểm soát” trong tiếng Việt.