BLEVE là gì? Nghĩa của từ bleve

BLEVE là gì?

BLEVE“Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion” trong tiếng Anh.

BLEVE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLEVE“Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion”.

Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion: Chất lỏng sôi Nổ hơi nổ.

Giải thích ý nghĩa của BLEVE

BLEVE có nghĩa “Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion”, dịch sang tiếng Việt là “Chất lỏng sôi Nổ hơi nổ”.