BLHS là gì? Nghĩa của từ blhs

BLHS là gì?

BLHS“Bộ luật hình sự” trong tiếng Việt.

BLHS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLHS“Bộ luật hình sự”.

Bộ luật hình sự.

Giải thích ý nghĩa của BLHS

BLHS có nghĩa “Bộ luật hình sự” trong tiếng Việt.