BLRSI là gì? Nghĩa của từ blrsi

BLRSI là gì?

BLRSI“Battle Lab Reconfigurable Simulator” trong tiếng Anh.

BLRSI là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BLRSI“Battle Lab Reconfigurable Simulator”.

Battle Lab Reconfigurable Simulator: Trình mô phỏng có thể cấu hình lại Battle Lab.
Quân đội Hoa Kỳ.

Giải thích ý nghĩa của BLRSI

BLRSI có nghĩa “Battle Lab Reconfigurable Simulator”, dịch sang tiếng Việt là “Trình mô phỏng có thể cấu hình lại Battle Lab”.