BMG là gì? Nghĩa của từ bmg

BMG là gì?

BMG“Be My Guest” trong tiếng Anh.

BMG là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BMG“Be My Guest”.

Be My Guest: Cứ tự nhiên.

Một số kiểu BMG viết tắt khác:

Bertelsmann Music Group: Nhóm nhạc Bertelsmann.

Giải thích ý nghĩa của BMG

BMG có nghĩa “Be My Guest”, dịch sang tiếng Việt là “Cứ tự nhiên”.