BOE là gì? Nghĩa của từ boe

BOE là gì?

BOE“Bank Of England” trong tiếng Anh.

BOE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BOE“Bank Of England”.

Bank Of England: Ngân hàng của nước Anh.
Tên ngân hàng trung ương của Vương quốc Anh.

Một số kiểu BOE viết tắt khác:

Barrel of Oil Equivalent: Thùng dầu tương đương.
Tên đơn vị năng lượng.

Buffered Oxide Etch: Chất khắc oxit đệm.

Basis Of Estimate: Cơ sở ước tính.

Bill Of Exchange: Hối phiếu.

Blue Ocean Event: Sự kiện Đại dương xanh.

Giải thích ý nghĩa của BOE

BOE có nghĩa “Bank Of England”, dịch sang tiếng Việt là “Ngân hàng của nước Anh”.