BOING là gì? Nghĩa của từ boing

BOING là gì?

BOING“Basis Of Issue Narrative Guidance” trong tiếng Anh.

BOING là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BOING“Basis Of Issue Narrative Guidance”.

Basis Of Issue Narrative Guidance: Cơ sở của vấn đề hướng dẫn tường thuật.

Giải thích ý nghĩa của BOING

BOING có nghĩa “Basis Of Issue Narrative Guidance”, dịch sang tiếng Việt là “Cơ sở của vấn đề hướng dẫn tường thuật”.