BOK là gì? Nghĩa của từ bok

BOK là gì?

BOK“Body Of Knowledge” trong tiếng Anh.

BOK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BOK“Body Of Knowledge”.

Body Of Knowledge: Cấu trúc cơ thể.

Một số kiểu BOK viết tắt khác:

Bank Of Khartoum: Ngân hàng Khartoum.

Bank Of Oklahoma: Ngân hàng Oklahoma.

Giải thích ý nghĩa của BOK

BOK có nghĩa “Body Of Knowledge”, dịch sang tiếng Việt là “Cấu trúc cơ thể”.