BOOL là gì? Nghĩa của từ bool

BOOL là gì?

BOOL“Boolean data type” trong tiếng Anh.

BOOL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BOOL“Boolean data type”.

Boolean data type: Kiểu dữ liệu Boolean.

Giải thích ý nghĩa của BOOL

BOOL có nghĩa “Boolean data type”, dịch sang tiếng Việt là “Kiểu dữ liệu Boolean”.