BOPE là gì? Nghĩa của từ bope

BOPE là gì?

BOPE“Special Police Operations Battalion” trong tiếng Anh.

BOPE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BOPE“Special Police Operations Battalion”.

Special Police Operations Battalion: Tiểu đoàn hoạt động cảnh sát đặc biệt.

Giải thích ý nghĩa của BOPE

BOPE có nghĩa “Special Police Operations Battalion”, dịch sang tiếng Việt là “Tiểu đoàn hoạt động cảnh sát đặc biệt”.