BPC là gì? Nghĩa của từ bpc

BPC là gì?

BPC“Bits Per Component” trong tiếng Anh.

BPC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BPC“Bits Per Component”.

Bits Per Component: Bit trên mỗi thành phần.

Một số kiểu BPC viết tắt khác:

British Phosphate Commission: Ủy ban phốt phát Anh.

Battery Park City: Thành phố Battery Park.

Bournemouth and Poole College: Cao đẳng Bournemouth và Poole.

British Polling Council: Hội đồng thăm dò dư luận Anh.

British Pharmacopoeia Commission: Ủy ban dược điển Anh.

British Poultry Council: Hội đồng gia cầm Anh.

Business Process Customization: Tùy chỉnh quy trình nghiệp vụ.

Giải thích ý nghĩa của BPC

BPC có nghĩa “Bits Per Component”, dịch sang tiếng Việt là “Bit trên mỗi thành phần”.