BPMN là gì? Nghĩa của từ bpmn

BPMN là gì?

BPMN“Business Process Model and Notation” trong tiếng Anh.

BPMN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BPMN“Business Process Model and Notation”.

Business Process Model and Notation: Mô hình và ký hiệu quy trình nghiệp vụ.

Một số kiểu BPMN viết tắt khác:

Business Process Modeling Notation: Ký hiệu mô hình hóa quy trình kinh doanh.

Giải thích ý nghĩa của BPMN

BPMN có nghĩa “Business Process Model and Notation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô hình và ký hiệu quy trình nghiệp vụ”.