BQLDA là gì? Nghĩa của từ bqlda

BQLDA là gì?

BQLDA“Ban quản lý dự án” trong tiếng Việt.

BQLDA là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BQLDA“Ban quản lý dự án”.

Ban quản lý dự án.

Giải thích ý nghĩa của BQLDA

BQLDA có nghĩa “Ban quản lý dự án” trong tiếng Việt.