BRD là gì? Nghĩa của từ brd

BRD là gì?

BRD“Business Requirements Document” trong tiếng Anh.

BRD là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BRD“Business Requirements Document”.

Business Requirements Document: Tài liệu Yêu cầu Kinh doanh.

Một số kiểu BRD viết tắt khác:

Bovine Respiratory Disease: Bệnh đường hô hấp ở bò.

Budget Review Division: Bộ phận Rà soát Ngân sách.

Biological Resources Discipline: Kỷ luật Tài nguyên Sinh vật.

Blade Research & Development: Nghiên cứu & Phát triển Blade.

Base Repair Depot: Kho sửa chữa cơ sở.

Belfast Roller Derby: Trận derby con lăn Belfast.

Bycatch Reduction Devices: Thiết bị giảm hàng loạt.

Blue Ribbon Downs: Dải ruy băng xanh xuống.

Barangay Road Development: Phát triển đường Barangay.

Bristol Roller Derby: Trận derby con lăn Bristol.

Biomedical Research Division: Phòng nghiên cứu y sinh.

Brandywine Roller Derby: Trận derby con lăn Brandywine.

Ballarat Roller Derby: Trận derby con lăn Ballarat.

Boston Roller Derby: Trận Derby Con lăn Boston.

Giải thích ý nghĩa của BRD

BRD có nghĩa “Business Requirements Document”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu Yêu cầu Kinh doanh”.