BREF là gì? Nghĩa của từ bref

BREF là gì?

BREF“Best Available Techniques Reference Document” trong tiếng Anh.

BREF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BREF“Best Available Techniques Reference Document”.

Best Available Techniques Reference Document: Tài liệu tham khảo công nghệ tốt nhất hiện có.

Giải thích ý nghĩa của BREF

BREF có nghĩa “Best Available Techniques Reference Document”, dịch sang tiếng Việt là “Tài liệu tham khảo công nghệ tốt nhất hiện có”.