BRIM là gì? Nghĩa của từ brim

BRIM là gì?

BRIM“Board of Risk and Insurance Management” trong tiếng Anh.

BRIM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BRIM“Board of Risk and Insurance Management”.

Board of Risk and Insurance Management: Ban quản lý rủi ro và bảo hiểm.

Một số kiểu BRIM viết tắt khác:

Bridge Router Interface Module: Mô-đun giao diện bộ định tuyến cầu.

Giải thích ý nghĩa của BRIM

BRIM có nghĩa “Board of Risk and Insurance Management”, dịch sang tiếng Việt là “Ban quản lý rủi ro và bảo hiểm”.