BSCS là gì? Nghĩa của từ bscs

BSCS là gì?

BSCS“Bachelor of Science in Computer Science” trong tiếng Anh.

BSCS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BSCS“Bachelor of Science in Computer Science”.

Bachelor of Science in Computer Science: Cử nhân Khoa học Máy tính.

Một số kiểu BSCS viết tắt khác:

Biological Sciences Curriculum Study: Nghiên cứu chương trình khoa học sinh học.

Batam Singapore Cable System: Hệ thống cáp Batam Singapore.

Giải thích ý nghĩa của BSCS

BSCS có nghĩa “Bachelor of Science in Computer Science”, dịch sang tiếng Việt là “Cử nhân Khoa học Máy tính”.