BSDM là gì? Nghĩa của từ bsdm

BSDM là gì?

BSDM“Bachelor of Science in Digital Marketing” trong tiếng Anh.

BSDM là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BSDM“Bachelor of Science in Digital Marketing”.

Bachelor of Science in Digital Marketing: Cử nhân Khoa học về Tiếp thị Kỹ thuật số.

Giải thích ý nghĩa của BSDM

BSDM có nghĩa “Bachelor of Science in Digital Marketing”, dịch sang tiếng Việt là “Cử nhân Khoa học về Tiếp thị Kỹ thuật số”.