BSTS là gì? Nghĩa của từ bsts

BSTS là gì?

BSTS“Bulletin of Science, Technology & Society” trong tiếng Anh.

BSTS là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BSTS“Bulletin of Science, Technology & Society”.

Bulletin of Science, Technology & Society: Bản tin Khoa học, Công nghệ & Xã hội.

Một số kiểu BSTS viết tắt khác:

Bayesian Structural Time Series: Chuỗi thời gian cấu trúc Bayes.

Binary Search Trees: Cây tìm kiếm nhị phân.
BSTs.

Burma Signal Training Squadron: Phi đội Huấn luyện Tín hiệu Miến Điện.

Boost Surveillance and Tracking System: Tăng cường hệ thống giám sát và theo dõi.

Giải thích ý nghĩa của BSTS

BSTS có nghĩa “Bulletin of Science, Technology & Society”, dịch sang tiếng Việt là “Bản tin Khoa học, Công nghệ & Xã hội”.