BTBNN là gì? Nghĩa của từ btbnn

BTBNN là gì?

BTBNN“Bảo trợ bệnh nhân nghèo” trong tiếng Việt.

BTBNN là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BTBNN“Bảo trợ bệnh nhân nghèo”.

Bảo trợ bệnh nhân nghèo.

Giải thích ý nghĩa của BTBNN

BTBNN có nghĩa “Bảo trợ bệnh nhân nghèo” trong tiếng Việt.