BTC là gì? Nghĩa của từ btc

BTC là gì?

BTC“Ban tổ chức” trong tiếng Việt.

BTC là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BTC“Ban tổ chức”.

Ban tổ chức.

Giải thích ý nghĩa của BTC

BTC có nghĩa “Ban tổ chức” trong tiếng Việt.