BUMP là gì? Nghĩa của từ bump

BUMP là gì?

BUMP“Better Understanding the Metaphysics of Pregnancy” trong tiếng Anh.

BUMP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BUMP“Better Understanding the Metaphysics of Pregnancy”.

Better Understanding the Metaphysics of Pregnancy: Hiểu rõ hơn về siêu hình học của thai kỳ.

Một số kiểu BUMP viết tắt khác:

Birmingham Urban Mountain Pedalers: Người đi bộ trên núi thành thị Birmingham.

Beneficial Use Monitoring Program: Chương trình giám sát việc sử dụng có lợi.

Barry’s Ultra Motorsports Park: Công viên siêu mô tô thể thao của Barry.

Giải thích ý nghĩa của BUMP

BUMP có nghĩa “Better Understanding the Metaphysics of Pregnancy”, dịch sang tiếng Việt là “Hiểu rõ hơn về siêu hình học của thai kỳ”.