BUP là gì? Nghĩa của từ bup

BUP là gì?

BUP“Basic Unified Process” trong tiếng Anh.

BUP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BUP“Basic Unified Process”.

Basic Unified Process: Quy trình hợp nhất cơ bản.

Một số kiểu BUP viết tắt khác:

Bureau of Ukrainian Press: Cục Báo chí Ukraina.

Bangladesh University of Professionals: Đại học chuyên nghiệp Bangladesh.

Baltic University Programme: Chương trình Đại học Baltic.

British Unionist Party: Đảng đoàn thể Anh.

Bristol United Press: Báo chí thống nhất Bristol.

Bachillerato Unificado Polivalente: Trường trung học thống nhất chính trị.

Bologna University Press: Nhà xuất bản Đại học Bologna.

Brunei United Party: Đảng thống nhất Brunei.

Bangladesh University of Professional: Đại học chuyên nghiệp Bangladesh.

Bangladesh Unnayan Parishad.

Bottom-Up Proteomics: Từ dưới lên Proteomics.

British United Press: Báo chí thống nhất của Anh.

By-Products Utilization Program: Chương trình sử dụng sản phẩm phụ.

Bononia University Press: Nhà xuất bản Đại học Bononia.

Giải thích ý nghĩa của BUP

BUP có nghĩa “Basic Unified Process”, dịch sang tiếng Việt là “Quy trình hợp nhất cơ bản”.