BVĐK là gì? Nghĩa của từ bvđk

BVĐK là gì?

BVĐK“Bệnh viện đa khoa” trong tiếng Việt.

BVĐK là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BVĐK“Bệnh viện đa khoa”.

Bệnh viện đa khoa.

Giải thích ý nghĩa của BVĐK

BVĐK có nghĩa “Bệnh viện đa khoa” trong tiếng Việt.