BVTV là gì? Nghĩa của từ bvtv

BVTV là gì?

BVTV“Bảo vệ thực vật” trong tiếng Việt.

BVTV là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BVTV“Bảo vệ thực vật”.

Bảo vệ thực vật.

Giải thích ý nghĩa của BVTV

BVTV có nghĩa “Bảo vệ thực vật” trong tiếng Việt.