BWF là gì? Nghĩa của từ bwf

BWF là gì?

BWF“Badminton World Federation” trong tiếng Anh.

BWF là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BWF“Badminton World Federation”.

Badminton World Federation: Liên đoàn cầu lông thế giới.

Một số kiểu BWF viết tắt khác:

Broadcast Wave Format: Định dạng sóng phát sóng.

Brazilian Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật Brazil.

Borderless World Foundation: Tổ chức Thế giới Không biên giới.

Broadband Wireless Forum: Diễn đàn không dây băng thông rộng.

Black Women's Federation: Liên đoàn phụ nữ da đen.

Better World Fund: Quỹ Thế giới Tốt hơn.

Blue Water Federation: Liên đoàn nước xanh.

British Walking Federation: Liên đoàn đi bộ Anh.

British Wrestling Federation: Liên đoàn đấu vật Anh.

Border Watch Federation: Liên đoàn canh gác biên giới.

Broadcast WAV Format: Định dạng WAV phát sóng.

Burroughs Wellcome Fund: Quỹ Burroughs Wellcome.

Banovich Wildscapes Foundation: Tổ chức Banovich Wildscapes.

Brookwood Forest Elementary: Trường Tiểu học Rừng Brookwood.

Broadcast Wave Formats: Định dạng sóng phát sóng.

Giải thích ý nghĩa của BWF

BWF có nghĩa “Badminton World Federation”, dịch sang tiếng Việt là “Liên đoàn cầu lông thế giới”.