BWL là gì? Nghĩa của từ bwl

BWL là gì?

BWL“Bursting With Laughter” trong tiếng Anh.

BWL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BWL“Bursting With Laughter”.

Bursting With Laughter: Bùng nổ tiếng cười.

Một số kiểu BWL viết tắt khác:

Baby Led Weaning: Em bé tập cai sữa.

Giải thích ý nghĩa của BWL

BWL có nghĩa “Bursting With Laughter”, dịch sang tiếng Việt là “Bùng nổ tiếng cười”.