BXL là gì? Nghĩa của từ bxl

BXL là gì?

BXL“Bộ xử lý” trong tiếng Việt.

BXL là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng BXL“Bộ xử lý”.

Bộ xử lý.

Giải thích ý nghĩa của BXL

BXL có nghĩa “Bộ xử lý” trong tiếng Việt.