C/O là gì? Nghĩa của từ c/o

C/O là gì?

C/O“Care of” trong tiếng Anh.

C/O là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng C/O“Care of”.

Care of: Chăm sóc.
mã bưu điện cho biết thay đổi địa chỉ tạm thời.

Giải thích ý nghĩa của C/O

C/O có nghĩa “Care of”, dịch sang tiếng Việt là “Chăm sóc”.