C360 là gì? Nghĩa của từ c360

C360 là gì?

C360“Camera 360” trong tiếng Anh.

C360 là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng C360“Camera 360”.

Camera 360: Máy ảnh 360.
Tên ứng dụng chụp và chỉnh sửa hình ảnh trên điện thoại di động.

Một số kiểu C360 viết tắt khác:

Combine 360: Kết hợp 360.

Giải thích ý nghĩa của C360

C360 có nghĩa “Camera 360”, dịch sang tiếng Việt là “Máy ảnh 360”.