CAND là gì? Nghĩa của từ cand

CAND là gì?

CAND“Công an nhân dân” trong tiếng Việt.

CAND là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CAND“Công an nhân dân”.

Công an nhân dân.

Giải thích ý nghĩa của CAND

CAND có nghĩa “Công an nhân dân” trong tiếng Việt.