CAPES là gì? Nghĩa của từ capes

CAPES là gì?

CAPES“CAPability Evaluation System” trong tiếng Anh.

CAPES là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CAPES“CAPability Evaluation System”.

CAPability Evaluation System: Hệ thống Đánh giá Năng lực.

Một số kiểu CAPES viết tắt khác:

Combined Arms Planning and Execution System: Hệ thống lập kế hoạch và thực thi vũ khí kết hợp.

Giải thích ý nghĩa của CAPES

CAPES có nghĩa “CAPability Evaluation System”, dịch sang tiếng Việt là “Hệ thống Đánh giá Năng lực”.