CARB là gì? Nghĩa của từ carb

CARB là gì?

CARB“California Air Resources Board” trong tiếng Anh.

CARB là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CARB“California Air Resources Board”.

California Air Resources Board: Ban Tài nguyên Không khí California.

Giải thích ý nghĩa của CARB

CARB có nghĩa “California Air Resources Board”, dịch sang tiếng Việt là “Ban Tài nguyên Không khí California”.