CARE là gì? Nghĩa của từ care

CARE là gì?

CARE“Citizens Association for Racial Equality” trong tiếng Anh.

CARE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CARE“Citizens Association for Racial Equality”.

Citizens Association for Racial Equality: Hiệp hội công dân vì bình đẳng chủng tộc.
tổ chức cũ của New Zealand.

Một số kiểu CARE viết tắt khác:

Community database on Accidents on the Roads in Europe: Cơ sở dữ liệu cộng đồng về Tai nạn trên đường ở Châu Âu.

Cooperative for Aid and Relief Everywhere: Hợp tác viện trợ và cứu trợ mọi nơi.

Giải thích ý nghĩa của CARE

CARE có nghĩa “Citizens Association for Racial Equality”, dịch sang tiếng Việt là “Hiệp hội công dân vì bình đẳng chủng tộc”.