CARMONETTE là gì? Nghĩa của từ carmonette

CARMONETTE là gì?

CARMONETTE“Computerized Monte Carlo Simulation” trong tiếng Anh.

CARMONETTE là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CARMONETTE“Computerized Monte Carlo Simulation”.

Computerized Monte Carlo Simulation: Mô phỏng Monte Carlo trên máy tính.

Giải thích ý nghĩa của CARMONETTE

CARMONETTE có nghĩa “Computerized Monte Carlo Simulation”, dịch sang tiếng Việt là “Mô phỏng Monte Carlo trên máy tính”.