CARP là gì? Nghĩa của từ carp

CARP là gì?

CARP“Computed Air Release Point” trong tiếng Anh.

CARP là viết tắt của từ gì?

Từ được viết tắt bằng CARP“Computed Air Release Point”.

Computed Air Release Point: Điểm thoát khí được tính toán.

Giải thích ý nghĩa của CARP

CARP có nghĩa “Computed Air Release Point”, dịch sang tiếng Việt là “Điểm thoát khí được tính toán”.